Praca dla osób z
orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności
z woj. Śląskiego
 
 
Europejski Fundusz Społeczny
 

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH
(SPO RZL)

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich jest jednym zsześciu sektorowych programów operacyjnych, które mają służyćrealizacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR). Cele, jakie zostałyokreślone w Narodowym Planie Rozwoju dla powyższego Programuodzwierciedlają priorytety Europejskiej Strategii Zatrudnienia:

 • zdolność do uzyskania i utrzymania zatrudnienia,
 • wspieranie przedsiębiorczości,
 • doskonalenie kadr gospodarki,
 • aktywne działania na rzecz promowania równości na rynku pracy, prowadzące do elastyczności rynku pracy i mobilności zawodowej.

Głównym celem Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich jest:
"...budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzezzapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia,szkolenia i pracy...".

DZIAŁANIE 1.3

PROGRAMY INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako Beneficjent Systemowy realizuje 8 projektów (czytaj)w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 integracja społecznaPriorytet 1 Działanie 1.3 integracji i aktywizacji zawodowejPoddziałanie 1.3.6.Projekty realizowane są w zawartych partnerstwach z instytucjamidysponującymi wieloletnim doświadczeniem, potencjałem intelektualnymoraz zapleczem dla realizacji złożonych przedsięwzięć skierowanych dowybranych grup osób niepełnosprawnych oraz mającymi bogatedoświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez UnięEuropejską.

DZIAŁANIE 1.4

SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH "INTEGRACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

CELE I ZADANIA
Działanie 1.4 SPO RZL- Integracja zawodowa i społeczna osóbniepełnosprawnych jest jednym z Działań Sektorowego ProgramuOperacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).

Celem tego działania było zwiększenie stopnia przygotowaniazawodowego i poprawa zdolności do uzyskania zatrudnienia przez osoby oznacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, budowaniepotencjału oraz tworzenie nowych i doskonalenie istniejącychinstrumentów zwiększających możliwości osób niepełnosprawnych na rynkupracy. Pomoc skierowana była do osób niepełnosprawnych po raz pierwszywchodzących na rynek pracy, lub długotrwale bezrobotnych, albodoświadczających największych problemów przy wejściu na otwarty rynekpracy.

Przez osoby niepełnosprawne rozumie się osoby o znacznym i umiarkowanymstopniu niepełnosprawności, których niepełnosprawność zostałapotwierdzona orzeczeniem przez odpowiednie organy orzekające (Ustawa zdnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej orazzatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
W ramach Działania 1.4 wyodrębniono dwa schematy:

 • Schemat a) Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy (projekty konkursowe).
 • Schemat b)Poprawa skuteczności systemu wspierania osób o znacznym i umiarkowanymstopniu niepełnosprawności (projekty realizowane w skali ogólnopolskiejw trybie przetargowym).

Poprzez wdrożenie Działania 1.4 SPO RZL osiągnięto następujące rezultaty:

 • wzrost poziomu poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych,
 • podniesienie zawodowych kwalifikacji osób niepełnosprawnych,
 • zwiększenie ich własnej zawodowej aktywności,
 • promowanie różnych (w tym alternatywnych i elastycznych) form zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • poszukiwanierozwiązań, umożliwiających podjęcie pracy osobom, które ze względu naniepełnosprawność mogą mieć trudności w dostosowaniu się do tradycyjnejorganizacji pracy.
   

Na realizację programu SPO RZL w Polsce Europejski Fundusz Społeczny przeznaczył ponad 1,2 mld Euro. Budżet Działania 1.4 SPO RZL na lata 2004-2006 wynosił 106 mln Euro i był finansowany w 71,81% z Europejskiego Funduszu Społecznego a w 28,19% ze środków PFRON.

BENEFICJENCI OSTATECZNI
(osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy w ramach Działania 1.4)

W wyniku realizacji projektów Działania 1.4. Schemat a) wsparcie otrzymali:

a) indywidualni odbiorcy pomocy, tj. osoby niepełnosprawnepowyżej 16 roku życia o znacznym lub umiarkowanym stopniuniepełnosprawności, które: 

 • wkraczały po raz pierwszy na rynek pracy,
 • były długotrwale bezrobotne,
 • miały największe trudności z wejściem na rynek pracy.

b) instytucjonalni odbiorcy pomocy:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • służby medycyny pracy,
 • instytucje rynku pracy,
 • publiczne służby zatrudnienia,
 • ochotnicze hufce pracy,
 • agencje zatrudnienia,
 • instytucje szkoleniowe,
 • instytucjedialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związkówzawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowewspółpracujz publicznymi służbami zatrudnienia),
 • inne organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • pracownicy współpracujący z osobami niepełnosprawnymi zatrudnionymi u tego samego pracodawcy,
 • pracodawcy,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( w Schemacie b) Działania 1.4 SPO RZL).

BENEFICJENCI / PROJEKTODAWCY W DZIAŁANIU 1.4 SPO RZL/

Beneficjentami Działania 1.4. SPO RZL były:

 • instytucje rynku pracy:
  • publiczne służby zatrudnienia,
  • OHP,
  • agencje zatrudnienia,
  • instytucje szkoleniowe,
  • instytucjedialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związkówzawodowych pracodawców i organizacje pozarządowe współpracujące zpublicznymi służbami zatrudnienia),
 • organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • pracodawcy, 
 • szkoły ich organy założycielskie oraz szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe.

TYPY PROJEKTÓW

W ramach Działania 1.4 SPO RZL finansowane były następujące typy projektów konkursowych:

 • doradztwo/poradnictwo zwiększające potencjał zawodowy i możliwości uzyskania pracy przez osoby niepełnosprawne,
 • warsztaty psychologiczneukierunkowane na zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych osóbniepełnosprawnych, podnoszzdolność do zatrudnienia osóbniepełnosprawnych,
 • szkolenia dla otoczenia współpracującego z osobami niepełnosprawnymi:
  • szkoleniai warsztaty dla publicznych służb zatrudnienia, służb medycyny pracyoraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego realizującychzadania na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, podnosząceumiejętności w zakresie pracy z niepełnosprawnym klientem i jegorodziną,
  • szkolenia podnoszące umiejętność współpracypracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, w tym umiejętności wzakresie rozumienia potrzeb niepełnosprawnych pracobiorców,
  • szkoleniai warsztaty dla pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy,świadczących usna rzecz osób bezrobotnych, podnoszące umiejętnościw zakresie pracy z niepełnosprawnym klientem,
  • szkoleniadla pracowników współpracujących w swym pracy z osobaminiepełnosprawnymi, zwiększające ich umiejętności w zakresie współpracyz niepepartnerami,
  • szkolenia dlapracodawców (oraz organizatorpracy w firmach) zatrudniających lubzamierzajzatrudnić osoby niepełnosprawne, mające na celuuzyskanie lub podniesienie umiejętności w zakresie organizacjistanowisk pracy oraz warunków i środowiska pracy dla niepełnosprawnychpracowników,
  • szkolenia dla doradców (w tymzawodowych) i innych usługodawców podnoszące umiejętności w zakresieświadczenia usług osobom niepełnosprawnym służących wspieraniu ich wfunkcjonowaniu na rynku pracy.
 • rozwój i promocja usług doradczychdla osób niepełnosprawnych, dla organizacji pozarządowych i innychusługodawców, dla działań zmierzających do integracji osóbniepełnosprawnych na otwartym rynku pracy oraz innych usługzwiększających aktywność zawodową tych osób poprzez:
  • rozwój usług w zakresie poszukiwania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • rozwójusług z zakresu organizowania stanowisk pracy i środowiska pracy dlaosób niepełnosprawnych, a także wspierania osób niepełnosprawnych w ichaktywności zawodowej,
  • usługi wspierające dostęp osób niepełnosprawnych do szkoleń,
  • rozwijanie działalności doradczej dla organizacji pozarządowych,
 • rozwijanie form i programów szkolenia osób niepełnosprawnych line
 • działania służące tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i większych możliwości ich zatrudniania poprzez:
  • organizowanie subsydiowanych staży pracy,
  • pokrywanie kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracownika,
  • subsydiadla organizacji non profit oferujących usługi wspierające przechodzenieosób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy oraz zatrudniającychosoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • subsydiowaniewynagrodzeń osób niepełnosprawnych, rekompensujących pracodawcomzwiększone koszty ich zatrudniania wynikające z niższej produktywnościniepełnosprawnego pracownika,
  • rozwijaniedostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych alternatywnych formpracy telepraca, praca przez Internet, praca w niepełnym wymiarze,
  • subsydiado wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnianych przez organizacjenon profit działających na rzecz integracji osób niepełnosprawnych naotwartym rynku pracy,
  • rozwijanie i promocja formwspółpracy pomiędzy pracodawcami, ich organizacjami, związkamizawodowymi, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi służącymizwiększaniu możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 • zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, w szczególności w środowisku pracy, poprzez:
  • kampanie informacyjno promocyjne skierowane do pracodawców oraz ich pracowników,
  • kampanie informacyjno promocyjne skierowane do społecznolokalnych i decydentów.
 • badania i ekspertyzyw obszarze rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osóbniepełnosprawnych, w tym badania służące zindywidualizowaniuświadczonych usług:
  • badania dotyczące specyficznych potrzeb różnychgrup osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniuniepełnosprawności związanych z przystosowaniem ich do zatrudnienia itrwałej integracji na rynku pracy,
  • badania z zakresurozpoznawania zapotrzebowania na pracę osób niepełnosprawnych, w tym napracę z wykorzystaniem nowych form organizacji pracy,
  • badania dotyczące nowych form rehabilitacji zawodowej i metod pracy z osobami niepełnosprawnymi,
  • badania warunków trwałej integracji zawodowej osób niepełnosprawnych.

licznikZaslepka